Zápis do Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace, pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k tomu, že není možné předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit v době konání zápisu v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, bude zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Chudíř probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné podat v termínu od 3.5. do 6.5.2021

  • datovou schránkou 8nzcnu8
  • e-mailem, na skolkachudir@seznam.cz Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem, bez elektronického podpisu je neplatná!
  • poštou, na adresu MŠ Chudíř, příspěvková organizace, Chudíř 16, Jabkenice 294 45
  • osobním podáním - vložením do schránky k tomu určené, která bude umístěna u vstupních dveří do MŠ dne 4.5.2021 v době 9,00 - 16,00 hodin.

Po přijetí Žádosti Vám bude na Váš telefon zaslána sms s registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.

Dokumenty potřebné k zápisu

  • Žádost o přijetí dítěte Formulář je ke stažení na www.skolkachudir.cz, pod záložkou "zápis", případně ho lze osobně vyzvednout ve škole.
  • Potvrzení lékaře o splnění povinnosti očkování. Formulář potvrzení lékaře je součástí Žádosti o přijetí dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do mš je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Dítěte, pro které platí povinné předškolní vzdělávání se tato podmínka netýká.

Doklad o trvalém pobytu dítěte není nutné dokládat, ověření proběhne v součinnosti s obecními úřady

Děti budeme přijímat na základě těchto kritérií:

  • Děti, které do 31.8.2021 dosáhnou věku pěti let a děti starší, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Děti s trvalým bydlištěm v obcích Chudíř, Charvátce a Jabkenice podle data narození, od nejstaršího po nejmladší.
  • Všechny ostatní děti seřazené dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením na okně Mateřské školy Chudíř dne 20.5.2021 od 9,00 hodin a také na webových stránkách školy.

Jana Ottová, ředitelka školy